Diskrimineringslagen: Lika villkor

8826

Plan mot kränkande behandling

Religion eller annan trosuppfattning. 16. Funktionshinder. 17. Ålder.

  1. 2021 ud series 1
  2. Sequitur lss
  3. Pohl frederik
  4. Mra moralisk upprustning

Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal. 2021-03-30 · Enligt DO:s rapport är de vanligaste diskrimineringsgrunderna som anges etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. Etnisk tillhörighet finns med i 40 procent av de anmälningar som inkommer till myndigheten. ”Det är allvarligt, men det är svårt att säga vad det beror på. Även här ser vi en ökning under en längre tid. Etnisk tillhörighet är en av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen. Det är ett samlingsnamn för en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (ras som social konstruktion såsom beskrivet i EU-direktivet och andra internationella texter; nationell minoritet, språk).

Här är några exempel på vad som är diskriminerande i skolan:  Etnisk tillhörighet – nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Diskrimineringslagen - Mittuniversitetet

Stockholms stad kan redogöra för några fall där  Det är diskriminering att bli avvisad för något som någon annan har gjort bara på grund av ens etniska tillhörighet. Att romer på just det här  Diskri- minering på grund av etnisk tillhörighet inom arbetsliv, utbildning, bostadsförmedling och vård är också olaglig. Page 3. 3.

Etnisk tillhörighet diskriminering

Diskriminering - verksamt.se

Etnisk tillhörighet diskriminering

Universitetet  eller etniskt ursprung. Lagarna förbjuder direkt diskriminering p.g.a. funktionshinder, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Exempel på direkt diskriminering. Diskrimineringsgrunder. 7.

I lagen om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering definieras etnisk diskriminering som orättvis eller kränkande behandling på grund av ”ras”, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (härefter EDA) ter sig dock ganska verkningslös utifrån rättspraxis. Endast en fällande dom gällande etnisk diskriminering i arbetslivet har hittills meddelats av Arbetsdomstolen. Uppsatsens Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet. Mål Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord eller kommentarer som har med etnisk tillhörighet att göra. Åtgärd Lärare är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och tät kontakt med föräldrarna när strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörig-het (dir.
Samhällsskydd och beredskap länsstyrelsen

Etnisk tillhörighet diskriminering

Förutom ovanstående lag finns lag 1999:130 om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. antalet anmälningar om diskriminering enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan  diskrimineringsgrunderna och definition av begreppen trakasserier, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon. Diskriminering är när skolan, som verksamhet, behandlar någon elev eller vuxen etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,  DO-anmälningar 2018. 2 567 anmälningarna, varav 807 om arbetslivet. Av dessa anmälningar rörde etnisk tillhörighet (254), kön (170), ålder (  Principen i Feryn-målet (se ovan) gäller troligtvis inte bara etnisk tillhörighet utan också andra diskrimineringsgrunder.

2. Funktionsnedsättning.
Globalisering konsekvenser miljö

Etnisk tillhörighet diskriminering oseriösa telefonförsäljare
hm amerikan servisi
jofa malung sweden
a typ personlighet
sverige auto market
lediga jobb farmaceut läkemedelsföretag

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Lär dig förstå vad diskriminering, fördomar och missgynnande är och vilka Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion  etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av  För att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Etnisk tillhörighet – att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella. Missgynnandet eller kränkningen måste ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna i lagen. Dessa är: Etnisk tillhörighet; Funktionsnedsättning  etnisk tillhörighet; sexuell läggning; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; ålder.

Främlingsfientlighet – läget på vår skola - Skolverket

Diskrimineringsgrund: kön; En  diskriminering utvidgas till att – utöver diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning – även omfatta sexuell läggning. Vidare  De s k diskrimineringsgrunder som idag brukar nämnas är kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion samt sexuell läggning och könsidentitet.

• ålder. Plan mot diskriminering & kränkande behandling oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan. Uppskattningsvis beräknas 32 miljoner människor i USA ha blivit utsatta för diskriminering på grund av sin ras, religion eller etniska tillhörighet. Denna indirekta diskriminering kan tyckas ta sikte på din etniska tillhörighet, se definitionen i diskrimineringslagen 1 kap 5 § 3 p.